13 lutego, 2019

RODO

Załącznik 32

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PANUJĄCE W MVT SA

Zarząd MVT SA informuje Państwa, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania Państwa danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.
Państwa prawa, jako osób, których dane dotyczą, wynikają z RODO, zaś niniejsza informacja ma na celu zapoznanie  Państwa z tymi prawami oraz sposobem ich realizacji.
MVT SA informuje, że:
I. administratorem Państwa danych jako klientów, kontrahentów i użytkowników(osoby fizyczne) jest spółka MVT SA NIP: 7252003421, tel. 42 680 08 81 e-mail: biuro@mvtsa.pl, adres: ul. Solec 81B lo A-51, 00-382 Warszawa, która decyduje o
celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka
lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w
prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone
konkretne kryteria jego wyznaczania;
II. dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
III. podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna
lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w art. 28 RODO.
IV. przetwarzanie danych – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub
zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

V. zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25
RODO, które stosuje MVT SA przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych:
– zasada zgodności z prawem,
– zasada rzetelności i przejrzystości,
– zasada ograniczenia celu przetwarzania,
– zasada minimalizacji danych,
– zasada prawidłowości danych,
– zasada ograniczenia przechowywania,
– zasada integralności i poufności,
– zasada rozliczalności,
– zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych


VI. odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);


VII. organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny
ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia
25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych reprezentujący Urząd
Ochrony Danych Osobowych.
VIII. państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz
Norwegię, Islandię i Lichtenstein);


IX. profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Prawa jakie przysługują Państwu (dotyczy osób fizycznych) na mocy RODO:
 art. 13 i art. 14 RODO – prawo do informacji na temat przetwarzania Państwa
danych osobowych przez MVT SA :
 w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to Państwo
przekazujecie MVT SA swoje dane osobowe:

– pracownicy MVT SA przekazują Państwu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2
RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na
Państwa zapytania, które wpłynęły do MVT SA
 w zakresie wynikającym z art. 14 RODO – kiedy Państwa dane osobowe trafiają
do MVT SA z innych źródeł (np. od innych administratorów):
– informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Państwu
przekazane:
 w rozsądnym terminie po uzyskaniu Państwa danych osobowych – najpóźniej w ciągu
miesiąca, chyba, że charakter danej sytuacji wymaga zastosowania dłuższego terminu,
 albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Państwem – najpóźniej
przy pierwszej takiej komunikacji,
 albo jeżeli Państwa dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej
przy ich pierwszym ujawnieniu,
– informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Państwo
dysponujecie oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w
szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Państwa danych osobowych jest wyraźnie
uregulowane przepisem prawa),
 art. 15-21 RODO- prawa realizowane na Państwa wniosek:
 prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO):
– polega na tym, iż możecie Państwo wystąpić do MVT SA z zapytaniem czy firma
przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak możecie Państwo uzyskać
informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat:
jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane
osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o
przysługujących prawach),
– oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię
danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez
siebie formacie, np. jeżeli Państwo zwracacie się o kopie danych drogą
elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzymacie Państwo odpowiedź,
chyba że we wniosku wskażecie nam Państwo format jakiego oczekujecie. Prawo
do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności
innych osób, których dane dotyczą.
 prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO):
– prawo to polega na tym, że możecie Państwo wystąpić do MVT SA
o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym
zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich
przetwarzania, np. nie możecie Państwo żądać uzupełnienia o dane, które byłyby
niezgodne z celem przetwarzania,
– prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu
do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy
prawa
 prawo do usunięcia Państwa danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art.
17 RODO):

– w ramach tego prawa możecie Państwo żądać  niezwłocznego usunięcia swoich
danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust.
1 RODO
– art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia
danych nie będzie mogło być zrealizowane (m. in. MVT SA nie będzie mogło
usunąć Państwa danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków
podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in.
obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z
uregulowań kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i innych ustaw
 prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
– prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie
do ich przechowywania,
– możecie Państwo skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych
przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj. gdy kwestionujecie Państwo
prawidłowość swoich danych osobowych, gdy sprzeciwiacie się Państwo usunięciu
danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy MVT
SA nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, gdy
wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO,
 prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o
ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):
– jeżeli MVT SA zrealizuje Państwa prawo do: sprostowania nieprawidłowych
danych, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych w ramach prawa
do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– MVT SA informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe o
dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku,
– MVT SA poinformuje Państwa o tych odbiorcach na Państwa wniosek
 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
– z prawa do przenoszenia danych możecie Państwo skorzystać jeżeli:
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa
zgody lub w celu wykonania zawartej z Państwem umowy oraz w sposób
zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
– w ramach tego prawa możecie Państwo zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Państwa dostarczone) zostały przesłane przez MVT SA bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe, – realizacja w MVT SA tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w MVT SA (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MVT SA , które nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),
 prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
– w MVT SA prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Państwa do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO, – skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 art. 22 RODO – MVT SA nie podejmuje wobec Państwa decyzji wywołujących dla Państwa określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Państwa wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu – podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO MVT SA jest zobligowany przekazać Państwu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Państwa, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.

 art. 34 RODO – macie Państwo również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 prawo to jest realizowane z inicjatywy MVT SA w sytuacji, gdy w MVT SA doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności,
 MVT SA przekazuje Państwu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:
– opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Państwa danych osobowych,
– opis zastosowanych lub proponowanych przez MVT SA środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,
– art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy MVT SA jest zwolniony z zawiadamiania Państwa o zaistniałej sytuacji.