7 stycznia, 2019

INSPEKTOR NADZORU

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy;

Sprawowanie funkcji Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:

  • Nadzór konstrukcyjny – ogólnobudowlany,
  • Nadzór sieci i instalacji sanitarnych,
  • Nadzór sieci i instalacji energetycznych,
  • Nadzór instalacji niskoprądowych,
  • Nadzór robót drogowych i ziemnych,
  • Nadzór BHP na budowie.

Codzienna kontrola jakości wykonywanych robót;

Przeprowadzanie codziennych inspekcji na terenie budowy (opis wraz z dokumentacją zdjęciową)
przekazywanych w postaci co tygodniowych raportów;

Nadzór i dokonywanie odbiorów częściowych, odbiorów prac zanikowych, odbiorów usterkowych, oraz przygotowanie odbiorów wewnętrznych;

Dokonywanie inspekcji i weryfikacji kart materiałowych, specyfikacji, atestów, itp.;

Prowadzenie narad koordynacyjnych z wykonawcami, projektantem, Inwestorem;

Współpraca z Nadzorem Autorskim;

Nadzór Inwestorski nad comiesięcznym rozliczaniem finansowym budowy, oraz rekomendowanie zmian w odniesieniu do wymaganych płatności;

Monitorowanie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu finansowego i harmonogramu robót, w tym weryfikacja i nadzór nad harmonogramem inwestycji;

Ocena kosztowo/finansowa zmian projektowych (robót zamiennych);

Stały nadzór i bieżąca kontrola przy sporządzaniu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczych;

Współpraca ze służbami miejskimi (czuwanie nad bezpieczeństwem inwestycji);

Przeprowadzenie odbiorów końcowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.