INŻYNIER KONTRAKTU

Przygotowanie inwestycji

 • Przegląd merytoryczny Projektu i Przedmiarów;
 • Opracowanie szczegółowego harmonogramu finansowo – rzeczowego inwestycji;
 • Przygotowanie zapytań ofertowych na Wykonawcę/ów inwestycji;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji inwestycji na podstawie
  zestawień materiałowych dostarczonych przez projektanta oraz udział w przeprowadzeniu
  przetargu na Wykonawcę (-ów) robót;
 • Asysta przy przygotowaniu umowy (-ów) z Wykonawcą/ami;
 • Rejestracja Dziennika Budowy w odpowiednich instytucjach, oraz zgłoszenie rozpoczęcia prac.

Zarządzanie realizacją inwestycji

 • Ustanowienie wielobranżowego zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;
 • Opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę;
 • Reprezentowanie Inwestora na budowie i kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę;
 • Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem;
 • Informowanie Zamawiającego o wszelkich ustaleniach dotyczących przebiegu i zaawansowania robót budowlanych, podjętych działaniach oraz o ewentualnych zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminy realizacji robót;
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych z wykonawcami, projektantem, Inwestorem;
 • Kontrola jakości używanych materiałów (sprawdzanie atestów i świadectw jakości) oraz jakości wykonywanych robót ;
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy;
 • Sprawdzanie jakości wykonania robót, odbiory cząstkowe elementów, w tym ulegających zakryciu, zgłaszanie i egzekwowanie usunięć robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej obowiązującego standardu;
 • Protokolarny odbiór robót budowlanych, wraz z dostarczeniem Zamawiającemu wszystkich niezbędnych atestów i certyfikatów od wykonawcy robót budowlanych, sporządzenie list usterek i egzekwowanie ich usunięcia;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie protokolarnego odbioru końcowego inwestycji;
 • Dokonanie zgłoszenia inwestycji do użytkowania i organizacja niezbędnych odbiorów służb miejskich;
 • Sprawowanie nadzoru nad usuwaniem usterek oraz kompletnością dokumentacji powykonawczej;
 • Uczestnictwo i merytoryczne wsparcie nad procesem uzyskania pozwolenia na użytkowania.

Rozliczenie inwestycji

 • Odbiór od Wykonawcy oraz przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej obiektu/ów;
 • Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia finansowo- rzeczowego inwestycji oraz wyjaśnienie jego uwag
 • Wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia inwestycji.